APTIKTAS MILŽINIŠKAS SENOVINIŲ MONETŲ LOBIS

Po Komo miesto teatro rūsiu (į šiaurę nuo Milano, Lombardijos regione Italijoje) aptiktas mažiausiai 300 aukso monetų Romos imperijos laikų lobis. Pinigai buvo paslėpti akmeniniame ąsotyje.

„Dar tiksliai nežinome tikslios šio radinio istorinės ir kultūrinės vertės, – teigia Italijos Kultūros paveldo ir veiklų (it. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, MiBAC) ministras Alberto Bonisoli, – bet pati atradimo vieta rodo, kad mūsų archeologams tai – didelis atradimas. Esu kupinas pasididžiavimo“. Kad ir kas paslėpė lobį toje vietoje, „jie tai darė tokiu būdu, kad pavojaus atveju galėtų greitai jį atgauti“, teigia retų monetų ekspertė, numizmatė Maria Grazia Facchinetti. „Monetos buvo susuktos į ritinėlius, panašiai kaip ir kad ir šių laikų bankuose, – teigė ji ir papildė, kad įrašai monetose mini imperatorius Honorijų, Valentinianą III, Leoną I, Antonijų, Libijų Severo, taigi, monetos ne senesnės nei 474 mūsų eros metai. “Visa tai rodo, kad savininkas greičiausiai buvo ne privatus asmuo, o greičiau viešas bankas ar indėlis“, – sako M.G.Facchinetti.

Ąsotyje aptiktas ir gabalėlis aukso. Pasak Italijos kultūros ministerijos, lobis buvo rastas praėjusią savaitę, o dabar jos perkeltos į MiBAC restauracijos laboratoriją Milane, kur jų tyrimais ir restauravimu užsiima archeologai bei restauratoriai. Ministras kol kas oficialiai nenurodė lobio vertės, bet Italijos žiniasklaida jau skelbia, kad jos vertos milijonų dolerių. Istorinis Cressoni teatras, po kuriuo buvo rastas lobis, buvo atidarytas 1807 m. Vėliau jis buvo transformuotas į kino teatrą, o 1997 m. uždarytas. Objektas buvo netoli Novum Comum forumo vietos, kur, pasak ministerijos, buvo aptikti ir kiti svarbūs Romos imperijos eros artefaktai. Šis radinys – vienas iš kelių visiškai netikėtų romėniškų monetų radinių paskutiniais metais, rašo CNN. 2016 m.

Jeruzalėje buvo aptikta 2000 metų senumo romėniška moneta, kurioje buvo iškaltas legendinio imperatoriaus Nerono veidas – valdovo, kuris galimai garsėjo žiaurumu ir pagal vieną iš legendų, liepsnojant Romai, pats griežė smuiku. Moneta buvo rasta kasinėjant Siono kalną, į pietus nuo Jeruzalės senamiesčio. Tais pačiais metais Japonijoje, Okinawos pilies griuvėsiuose buvo aptikta ir 10 senovės Romos bei Otomanų imperijos laikų monetų.

RILEVATO UN ENORME TESORO DI MONETE ANTICHE

Almeno 300 monete d'oro dell'Impero Romano sono state trovate sotto i sotterranei del Teatro Comunale di Como (a nord di Milano, nella regione Lombardia d'Italia). Il denaro era nascosto in una brocca di pietra.

"Non conosciamo ancora l'esatto valore storico e culturale di questo ritrovamento", ha affermato Alberto Bonisoli, Ministro italiano per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), "ma il sito stesso dimostra che si tratta di una grande scoperta per i nostri archeologi. Sono pieno di orgoglio. " Non importa chi nascondesse il tesoro nel luogo, "lo hanno fatto in modo tale da poterlo recuperare rapidamente in caso di pericolo", dice Maria Grazia Facchinetti, esperta di monete rare.

"Le monete venivano arrotolate in rotoli, proprio come nelle banche odierne", ha detto, aggiungendo che le voci sulle monete menzionano l'Imperatore Onorio, Valentiniano III, Leone I, Antonio, Severo libico, quindi le monete non sono più vecchie del 474 d.C. "Tutto questo suggerisce che il proprietario probabilmente non era un privato, ma piuttosto una banca o un deposito pubblico", ha detto Facchinetti.

Nella brocca è stato rilevato anche un pezzo d'oro. Secondo il Ministero della Cultura italiano, il tesoro è stato trovato la scorsa settimana ed è ora in fase di trasferimento nel laboratorio di restauro del MiBAC a Milano, dove archeologi e restauratori stanno svolgendo le loro ricerche e restauri. Il ministro non ha ancora dichiarato ufficialmente il valore del tesoro, ma i media italiani annunciano già che vale milioni di dollari. Lo storico Teatro Cressoni, dopo il quale fu ritrovato il tesoro, fu inaugurato nel 1807. Successivamente è stato trasformato in un cinema e nel 1997. Chiuso. Il sito era vicino al sito del Foro di Novum Comum, dove, secondo il ministero, sarebbero stati scoperti anche altri importanti manufatti dell'epoca dell'Impero Romano. Il ritrovamento è uno dei tanti ritrovamenti di monete romane completamente inaspettati negli ultimi anni, scrive la CNN. 2016

Una moneta romana di 2000 anni è stata scoperta a Gerusalemme, incisa il volto del leggendario imperatore Nerone, un sovrano che potrebbe essere stato famoso per la crudeltà e, secondo una delle leggende, egli stesso suonava il violino mentre fiammeggiava Roma. La moneta è stata ritrovata durante gli scavi del Monte Sion, a sud della Città Vecchia di Gerusalemme. Nello stesso anno in Giappone, tra le rovine del castello di Okinawa furono scoperte 10 monete dell'antica Roma e dell'Impero Ottomano.

LRYTAS.LT

11 settembre 2018

error: